Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
GANGSTAR

Kurtuluş Savaşı Muharebeleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER

A) DOĞU CEPHESİ
a) Ermeni Meselesi
Fatih zamanında İstanbul’da Ermeni Patrikliği kurulmuştur.
Osmanlı’da Ermeniler, Millet-i Sadıka diye anılmıştır.
Ermeni Meselesi ilk kez Berlin Antlaşması’nda ortaya çıkmıştır (1878).
Ermeniler amaçlarına ulaşabilmek için Taşnak ve Hınçak cemiyetlerini kurmuşlardır.
Ermeniler 19.yy sonlarında Van, Erzurum, Bitlis ve Sason civarında ayaklanmışlardır.
Ermeniler, II.Abdülhamid’e suikast düzenlemişler, fakat başarılı olamamışlardır (1905).
1915’te Ermeniler Van ve Sivas’ta katliam yapmışlardır.
1915’te Tehcir Kanunu çıkarılmış ve Ermeniler Suriye’ye göç ettirilmiştir.
General Harbord, Doğu Anadolu ile ilgili bir rapor hazırlamış, raporda Ermeniler’in yaşadıkları Osmanlı topraklarında Türk nüfusundan fazla olmadığı açıklanmıştır.
24 Eylül 1920’de Ermeniler saldırıya geçmiş Türk Ordusu Misak-ı Milli sınırlarına kadar ilerlemiş ve Kars Zaferi kazanılmıştır.

Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920)
Ermeniler’in isteği üzerine Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre:
Kars, Sarıkamış, Iğdır, Kağızman Türk Devleti’ne verilecek.
Doğu sınırı, Aras Nehri ve Çıldır Gölü’ne kadar uzanacak.
Ermenistan Hükümeti, Sevr Barış Antlaşması’nı tanımayacak.
Ermenistan, TBMM’nin aleyhine çalışmayacak.
Türkler’e saldırıda bulunan Ermeniler dışındakiler isterlerse 6 ay içinde Türkiye’ye dönebilecekler.

Önemi:
Ermenistan TBMM’yi tanıyan ilk devlettir.
Türk Devleti’nin ilk siyasi başarısıdır.
Türk ordusu ilk başarısını Doğu’da Ermeniler’e karşı kazanmıştır.
Kurtuluş Savaşı’nda kurtarılan ilk yer Kars’tır.
Mondros’taki sınırlar ilk kez aşılmıştır.
Batı ve Güney Cephesi güç kazanmıştır.
Rusya’nın 5 Aralık 1920’de Ermenistan’ı işgal etmesiyle Gümrü Antlaşması uygulanamamıştır.

b) Gürcistan’la İlişkiler
Gürcistan’la Batum Antlaşması imzalanmıştır (23 Şubat 1921). Buna göre;
Batum, Artvin, Ardahan Türk Devleti’ne bırakılmıştır.

B) GÜNEY CEPHESİ
a) İtalya İle İlişkiler
İtalyanlar İzmir’in Yunanistan’a verilmesi nedeniyle kırgındı, bundan dolayı Kuva-yı Milliye’yi desteklemişler ve bölge halkına iyi davranmışlardır. II.İnönü Savaşı’ndan sonra işgal ettikleri yerleri boşaltmışlardır (5 Temmuz 1921).

b) Fransa İle İlişkiler
Fransızlar Mondros’tan sonra Adana, Osmaniye ve Mersin’i işgal etmiştir. (Ocak 1919).
Paris Barış Konferansı’nda Suriye, Lübnan, Antep ve Maraş Fransızlar’a bırakılmıştır.
Antep, Maraş ve Urfa Fransızlar tarafından işgal edilmiş ve Ermeniler Türkler üzerine kışkırtılmıştır.
Sivas Kongresi’nde, Güneydoğu’da da Kuva-yı Milliye birlikleri kurulmasına karar verilmiştir.
Kuva-yı Milliye’nin kurulmasıyla birlikt”e Fransızlar’a karşı mücadele başlamıştır.

Fransızlar’la şu savunmalar yapılmıştır:
Maraş Savunması : 20 Ocak-11 Şubat 1920
Urfa Savunması : 9 Şubat-10 Nisan 1920
Antep Savunması : 1 Nisan 1920-9 Şubat 1921
Adana Savunması :  21 Ocak 1920-20 Ekim 1921

Fransızlar’la 30 Mayıs 1920’de ateşkes yapılmıştır.
Fransa Moskova Antlaşması ile endişeye düşmüş, Eskişehir ve Kütahya Savaşları ile beklemeye geçen Fransa’nın, Sakarya Zaferi ile endişesi sona ermiş ve TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzalanmıştır.

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
İki taraf arasında savaş sona erecek.
İki ay içinde Türk ordusu belirlenen hattın kuzeyineFransızlar ise güneyine çekilecek.
İki taraf da kendilerine kalan topraklarda genel af ilan edecek.
Hatay ve İskenderun için özel idare rejimi uygulanacak.

Önemi:
İlk kez İtilaf Devletleri’nden biri, TBMM ile bir antlaşma yapmıştır
Fransa TBMM’yi ve Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti olmuştur.
Hatay hariç Suriye sınırımız belli olmuştur. Hatay’da özel bir yönetim kurulmuş ve burada yaşayan Türkler’e geniş haklar tanınmıştır.
Doğu Cephesi’nden sonra Güney Cephesi de Batı’ya kaydırılmıştır.
Fransa, özel idare rejimi olmasına rağmen Hatay ve İskenderun’un Türk Devleti’nin bir parçası olduğunu kabul etti.
İtilaf Devletleri bloğu parçalanmıştır.
Dünya kamuoyu Millî Mücâdele’nin Türkler’in başarısı ile sonuçlanacağını anlamıştır.

Not 1: Kurtuluş Savaşı’nda ilk silahlı mücadele Güney Cephesi’nde başlamıştır.
Not 2: Güney Cephesi’nde yalnız Kuva-yı Milliye Birlikleri mücadele etmiştir. Düzenli Ordu mücadele etmemiştir.
Not 3: TBMM 1973’te Maraş’a “Kahraman”, Antep’e “Gazi”, 1984’te ise Urfa’ya “Şanlı” ünvanını vermiştir.

C) BATI CEPHESİ
a) Düzenli Ordunun Kurulması
Yunan işgaline karşılık Ayvalık, Denizli ve Salihli’ye bölgesinde Kuva-yı Milliye Cephesi oluşturulmuştur.
Kuva-yı Milliye, Kurtuluş Savaşı’nın ilk savunma kuruluşudur.
Kuva-yı Milliye’yi örgütlemek için Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri yapılmıştır.
Fransız işgaline karşı Adana, Urfa, Antep ve Maraş civarında da Kuva-yı Milliye kurulmuştur.
Kemal Paşa Sivas Kongresi’nde, Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi Komutanlığı’na getirilmiştir.
Ali Fuat Paşa, Gediz Taarruzu’nda başarılı olamamış ve Yunan orduları Dumlupınar’a kadar ilerlemiştir.
Çerkez Ethem’in baskıları ve Ali Fuat Paşa’nın etkisiz olması nedeniyle Ali Fuat Paşa Moskova Büyükelçiliği’ne atanmıştır. Batı Cephesi ikiye ayrılmıştır.
Albay İsmet Bey Batı Bölümü’ne,
Albay Refet Bey ise Güney Bölümü’ne atanmıştır.
Yunan taarruzu karşısında Kuva-yı Milliye başarılı olamamıştır
Ordudan firarlar başlamış, İstiklal Mahkemeleri’nin çalışmaları ile firarlar sona erdirilmiştir.
Düzenli ordunun kurulması ile Kuva-yı Milliye tamamen ortadan kaldırılmıştır (8 Ekim 1920).
Düzenli orduya geçildiği sırada bazı Kuva-yı Milliyeciler isyan etmiştir (Çerkez Ethem ve Demirci Efe).
Demirci Mehmet Efe İsyanı I.İnönü Savaşı’ndan önce, Çerkez Ethem İsyanı ise I.İnönü Savaşı’ndan sonra bastırılmıştır.

b) I.İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921)
Nedenleri:
Yunanistan’ın; taarruzu devam ettirerek İngiliz Hükümeti’nden yardım sağlamayı,
Çerkez Ethem Ayaklanması’ndan faydalanmayı,
Eskişehir’i alarak demiryollarının önemli noktalarını kontrol altına almayı,
Sevr Barış Anlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmeyi istemesi.
Yunanlar, Çerkez Ethem’in isyanından faydalanarak Eskişehir’e ilerlemeye başlamıştır.
İsmet Bey, ordusunu Çerkez Ethem’in karşısından çekerek Yunanlar’la çarpışmaya başlamıştır.
Yunanistan geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Sonuçları:
Düzenli Ordu’nun ilk zaferidir.
Halkın Düzenli Ordu’ya güveni artmıştır.
Milletin zafere olan inancı güç kazanmıştır.
İsmet Paşa generalliğe yükselmiştir.
Çerkez Ethem İsyanı bastırılmıştır.
Zafer sonrası Afganistan Hükümeti ile Dostluk ve Yardımlaşma, Rusya ile de Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
İlk anayasa olan Teşkilât-ı Esâsiye kabul edilmiştir (20 Ocak 1921).
İstiklal Marşı kabul edilmiştir (12 Mart 1921).
İtilaf Devletleri yenilgi karşısında durumu görüşmek üzere Londra’da bir konferans düzenlemişlerdir.

Londra Konferansı (23 Şubat-12 Mart 1921)
Nedenleri:
İngilizler’in, Rusya’nın TBMM ile Moskova’daki görüşmelerinden rahatsız olmaları.
İngilizler’in Musul ve Kerkük’te direnişle karşılaşması.
İngilizler’e karşı Revandiz’de ayaklanma çıkması.
İnönü Savaşı sonucunun İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığına neden olması.
Fransızlar’ın Güney Doğu Anadolu’da büyük bir direnişle karşılaşması.
İtalyanlar’ın işgal planlarından memnun olmaması
İtilaf Devletleri İstanbul Hükümeti’ni konferansa davet etmiştir.
Kemal veya onun gönderdiği birinin İstanbul Hükümeti’nin yanında gelmesini istemişlerdir.
İtilaf Devletleri Bu hareketleriyle, TBMM’yi tanımadıklarını göstermişlerdir.
İstanbul ve Ankara anlaşamadıklarından Londra Konferansı’na iki ayrı delege göndermişlerdir:
İstanbul Hükümeti adına Sadrazam Tevfik Paşa,
Ankara Hükümeti adına Bekir Sami Bey Londra’ya gönderilmiştir.
Londra Konferansı; İstanbul Hükümeti, TBMM Hükümeti, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan arasında gerçekleşmiştir.
İstanbul Hükümeti’ni temsil eden Tevfik Paşa, söz hakkını TBMM temsilcisine bırakmıştır.

İtilaf Devletleri şunları teklif etmiştir:
İzmir Türk Devleti’ne iade edilecek, ancak şehirde Yunan güçleri bulunacak.
İzmir’in valisi Hristiyan olacak ve Milletler Cemiyeti tarafından tayin edilecek.
Doğu Trakya Yunanlar’a kalacak.
Doğu Anadolu’da Ermenistan kurulacak.
Ordunun sayısı arttırılacak, fakat kapitülasyonlar devam edecek.

Sonuçları:
İtilaf Devletleri TBMM’yi hukuken tanımıştır.
Avrupa’da “Türkler barışa yanaşmıyorlar” türünde çıkan propagandalara engel olunmuştur.
Sevr Barış Antlaşması’ndaki bazı maddeler tartışma konusu olmuştur.
Konferans sonunda TBMM temsilcisi İngiltere, Fransa, İtalya ile ikili anlaşmalar yapmıştır.
Konferansın başarısız olması nedeniyle Yunan saldırısı yeniden başlamış, II.İnönü Savaşı gerçekleşmiştir.


Kurtuluş Savaşı Muharebeleri Resimleri

 • 4
  Kurtuluş savaşı 3 yıl önce

  Kurtuluş savaşı

Kurtuluş Savaşı Muharebeleri Sunumları

 • 3
  Önizleme: 3 yıl önce

  Kurtuluş savaşı ve cepheleri konu anlatımı sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİDOĞU ve GÜNEYCEPHELERİDoğu=ERMENİGümrü AntlaşmasıGüney=FRANSIZAnkara AntlaşmasıBATI CEPHESİ(YUNAN)I.İnönüII.İnönüEskişehir KütahyaSakaryaBüyük Taarruz

  2. Sayfa
  DOĞU cephesiGÜNEY cephesiBATI cephesi

  3. Sayfa
  DOĞU CEPHESİKAZIM KARABEKİRGÜNEY CEPHESİKUVVA-İ MİLLİYE,KILIÇ ALİBATI CEPHESİKUVVA-İ MİLLİYE,ALİ FUAT CEBESOY,İSMET İNÖNÜ,REFET BELE

  4. Sayfa
  ERMENİFRANSIZ, ERMENİYUNANİTALYAN

  5. Sayfa
  ERMENİ

  6. Sayfa
  FRANSAİTALYA

  7. Sayfa
  YUNAN

  8. Sayfa
  ERMENİGümrü Ant.FRANSA Ankara ant.YUNANLondra konf.Mudanya, LozanİTALYAN

  9. Sayfa
  DOĞU CEPHESİ3Aralık 1920 GÜMRÜ AntlaşmasıTBMM-ErmenistanErmeniler Misak-ı Milliyi tanımışlardır.TBMM'nin dış politikada kazandığı ilk siyasi başarıdır. TBMM'nin İlk Askeri ve Siyasi başarısıdır.

  10. Sayfa
  DOĞU CEPHESİTBMM-GürcülerBATUM Antlaşması (21 Şubat 1921)I.İnönü Zaferi'nden sonraSavaşı göze alamayan Gürcüler,Ardahan, Artvin ve Batum'dan çekilmişlerdir.

  11. Sayfa
  I.İnönü,II.İnönü,Eskişehir-Kütahya,Sakarya,Büyük Taarruz.

  12. Sayfa


  13. Sayfa
  BATI CEPHESİI.İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921):Sonuçları:TBMM düzenli ordularının Batı Cephesinde kazandığı ilk askeri başarı.1921 Anayasası kabul edilmiştir(Teşkilatı Esasi)İstiklal Marşı kabul edilmiştir. (12 Mart 1921)Londra KonferansıAfganistan Dostluk AntlaşmasıMoskova Antlaşması

  14. Sayfa


  15. Sayfa
  Kanun-i Esasi = 1876 Anayasası (İlk Osmanlı Anayasası) Teşkilat-ı Esasi = 1921 Anayasası(Yeni Türk Devleti'nin ilk Anayasası)

  16. Sayfa
  LONDRA Konferansı(23 Şubat-12 Mart 1921)TBMM Hükümeti, İstanbul Hükümeti, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan. Sevr Antlaşmasını yumuşatıp, TBMM'ye kabul ettirmek için toplandı.TBMM ve Misak-ı Milli'nin dünyaya duyurulması gibi önemli bir faydası olmuştur.

  17. Sayfa
  MOSKOVA Antlaşması(16 Mart 1921)TBMM ve Sovyetler Birliği'nden birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktı. (Uluslar arası alanda birlikte hareket edeceklerine kanıt olarak gösterilebilir)Sovyetler, Misak-ı Milli tanıyacak. Osmanlı ile Rus Çarlığı arasındaki antlaşmalar geçersiz kabul edildi.

  18. Sayfa
  Moskova Antlaşması ile;Misak-ı Milli'yi Sovyetler kabul etmiş,Doğu sınırı güvenceye alındı,15 Kolordu kuvvetleri Batıya aktarıldı,Sovyetler, milli mücadeleye para ve silah yardımları yapacaktır,İlk kez büyük bir devlet Misak-ı Milli'yi tanımıştır.

  19. Sayfa
  MİSAK-I MİLLİ'NİN NETLEŞMESİErmenistanMİSAK-I MİLLİ'Yİ TANIYAN İLK BÜYÜK DEVLETSivas KongresiMİSAK-I MİLLİ'NİN ULUSLARARASI ALANDA İLK KEZ TANINMASIRusyaMİSAK-I MİLLİ'Yİ TANIYAN İLK DEVLETLondra Konferansı

  20. Sayfa


  21. Sayfa
  BATI CEPHESİII.İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921):Sonuçları:İtalya, Anadolu'daki birliklerini çekmeye başlamıştır. Fransa, ateşkes için görüşmelere başlamıştır. Halkın TBMM'ye olan güveni artmıştır.

  22. Sayfa
  BATI CEPHESİKütahya-Eskişehir Savaşları (10-25 Temmuz 1921)Sonuçları:Türk ordusu Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmiştir.Meclis'in Ankara'dan Kayseri'ye çekilmesi gündeme gelmiştir. 3 ay süre ile M.Kemal'e Başkomutanlık yetkisi verilmiştir.

  23. Sayfa


  24. Sayfa
  BATI CEPHESİSakarya Meydan Muharebesi(23 Ağustos-13 Eylül 1921)Sonuçları:Kars Antlaşması (SSCB, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) Ankara Antlaşması (Fransa)İtalya, Anadolu'yu tamamen boşaltmıştır.Mustafa Kemal'e, Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verilmiştir.

  25. Sayfa
  Mareşal, bazı ülkelerdeki en yüksek askeri rütbe. Deniz kuvvetlerindeki eşiti büyükamiraldir. İngilizce Marshal ve Amerikan İngilizcesinde Marshall olarak geçmektedir. 3 meydan muharebesi katılan ve en az 1 inden başarıyla çıkan komutana verilen ünvandır. Osmanlıca karşılığı muşir dir. Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra (19 Eylül 1921), Fevzi Paşa ve İsmet Paşa'nın yasa önerisiyle TBMM tarafından verilmiştir. Fevzi Çakmak'a ise mareşal rütbesi özel kanuna istinaden TBMM'nin kararı ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Dumlupınar Zaferi'nin akabinde (31 Ağustos 1922) verilmiştir.

  26. Sayfa
  ANKARA Antlaşması ile;İlk kez İtilaf devletlerinden biri TBMM ile bir antlaşma yapmıştır. NOT: Fransa, TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk İtilaf devleti olmuştur. İtilaf bloğu dağılmaya başlamıştır.

  27. Sayfa


  28. Sayfa
  "Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri."

  29. Sayfa


  30. Sayfa
  BATI CEPHESİBüyük Taarruz (26 Ağustos 1921)Hazırlıklar:Doğu ve Güney birlikleri Batıya aktarıldı. Sovyet Rusya büyük yardımlar yaptı.Başkomutanlık yetkisi sınırsız uzatıldı. Sonuçlar:Mudanya Ateşkes Antlaşması(11 Ekim 1922)Saltanat'ın kaldırılması (1 Kasım 1922)Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

  31. Sayfa
  *Anadolu, işgallerden tamamen temizlenmiştir.*Kurtuluş Savaşının, savaş dönemi bitmiş, antlaşmalar dönemi başlamıştır. *Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son silahlı mücadelesidir.

  32. Sayfa
  Ankara'nın koyunu sonra çıkar oyunu

  33. Sayfa
  GümrüGürcistanMoskovaErmenistanAnkara(1921)RusyaBatumFransa

  34. Sayfa
  Türkler her şeyini feda eder, ama istiklalini asla.LOYD GEORGE

  35. Sayfa
  NOT: Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'un ve Boğazlar'ın TBMM'ye bırakılması ile Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir.

Kurtuluş Savaşı Muharebeleri Videoları

 • 3
  3 yıl önce

  Kurtulus Savasi Cepheleri Konu Anlatımı Videosu

Kurtuluş Savaşı Muharebeleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kurtuluş Savaşı Muharebeleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Kurtuluş savaşı
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin